Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

Obvezujući zakonski propisi


- svi propisi vezani uz predškolski odgoj mogu se pronaći na web stranici Propisi.hr http://www.propisi.hr/

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10)
3. Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine 51/100)
4. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02)
5. Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (Narodne novine - Međunarodni ugovori 2/97)
6. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine 61/11, 16/12)
7. Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (Narodne novine 73/97)
8. Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (Narodne novine 29/83)
9. Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (Narodne novine 47/87)
10. Nacionalni okvirni kurikulum (MZOŠ, srpanj 2010.)
11. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
12. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97, 4/98)
13. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine 133/97)
14. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)
15. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 133/97)
16. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 134/97)
17. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine 83/01)
18. Program zdravstvene zaštite i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine 105/02, 55/06, 121/07)
19. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine 114/02)
20. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine 46/04)
21. Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/00)
22. Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
23. Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja  i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
24. Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
25. Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (Narodne novine 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12. 1977.)